Kuchvara Olexandra Myroslavivna

1. Марценюк В.П., Цяпа Н.В., Кашуба М.О. Кучвара О.М. Інформаційно-статистичний підхід до моделювання розповсюдження інфекційного захворювання на прикладі епідемії ГРЗ в період жовтень-листопад 2009 року в Тернопільській області. Інфекційні хвороби, №4,2009. – с.50-59

2. Марценюк В.П., Цяпа Н.В., Кучвара О.М., Андрущак І.Є. Компартментні моделі розвитку епідемій грипу з урахуванням доепідемічної вакцинації та противірусного лікування. Медична інформатика та інженерія,№3, 2010. – с. 54-57.

3. А.Г.Наконечный, В.П. Марценюк., А.М. Кучвара Модели популяционной динамики в задачах математической эпидемиологии острых респираторных заболеваний. Кибернетика и вычислительная техника.- 2010.-Вып.159.-с.45-64.

4. Марценюк В.П., Андрущак И.Е., Кучвара А.М. Об условиях асимптотической устойчивости в SIR моделях математической епидемиологии. Международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики" №6 2011р.ст.125-133.

5. Марценюк В.П., Кучвара О.М. Задача оптимальної вакцинації в моделі співіснування двох штамів вірусу. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. «Наукові праці» 2014 р.№ 217. T.229.C.58-67

6. Кучвара О.М.Про стійкість у моделях математичної епідеміології на основі функцій Ляпунова-Вольтера. Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту НАН України і МОН Журнал «Штучний інтелект» м. Донецьк 2014 р. № 1 c. 57-63.

7. Martsenyuk, Vasiliy P. Andrushchak, Igor E. Kuchvara , Alexandra M. On Conditions of Asymptotic Stability in SIR-Models of Mathematical Epidemiology Journal of Automation and Information Sciences 2011,VO 43,P.59-68 . (Scopus)

8. V.P.Martsenyuk, I.Ye.Andrushchak, N.Ya. Klymuk, O.M.Kuchvara, Z.V.Mayhruk DECISION SUPPORT FOR MEDICAL SYSTEM RESEARCH.XX Мiжнародна конференцiя "Прoблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi", Брно, Чехія. Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012) Brno, Czech Republic September 2012. С. 17-21.

9. Марценюк В.П., Кучвара О.М. Програмне середовище епідеміологічних системних досліджень.Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. «Наукові праці» 2014 р.№ 218. T.230.C.

10. В.П. Марценюк А.С. Сверстюк, О.М. Кучвара. Задача оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції. Клиническая інформатика и телемедицина, Міждисциплінарний науково-методичний журнал, – 2015. – Т.12 № 217. – С. 26–29.

11. А.В.Семенець, В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, О.М. Кучвара, Н.Я. Климук. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу Медична інформатика. Медична освіта. Науковий журнал. – №1. – 2016. – С. 94-100.

12. Д.В. Вакуленко, С.Н. Вадзюк, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк, Н.О.Кравець, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара, В.В. Лесів. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників варіабельності серцевого ритму за даними ЕКГ (часовий аналіз) у навчанні студентів медиків. Медична інформатика та інженерія. Науково-практичний журнал. – 2017. – № 20. – С. 47-51.

13. Кравець Н.О., Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., О.М. Кучвара, Гандзюк Н.М Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи Обчислювальна та вимірювальна техніка в технологічних процесах. Науковий журнал.– 2017. - №.2 – С.154-159.

14. Вадзюк С.Н. Вакуленко Д.В. Кравець Н.О. Сверстюк А.С. Семенець А.В. Климук Н.Я. Кучвара О.М. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників варіабельності серевого ритму за даними ЕКГ (часовий аналіз) в навчанні студентів-медиків. Медична інформатика та інженерія. Науково-практичний журнал - 2018 – Вип. №.3 – С.47-52.

15. Vasyl Martsenyuk, Oksana Martsenyuk, Tomasz Gancarczyk, Kornel Warwas. On map and statistical data driven decision making in healthcare jrganization. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management/.– 2018 – T 18 – P. 331-338. (Scopus)

16. Д. В. Вакуленко А. В. Семенець, О.М. Кучвара, І. Є. Андрущак. Застосування COMSOL MULTIPHYSICS для математичного моделювання вивчення процесу розпаду ДНК у плазмі, cтаття (фах.). Медична освіта. Тернопіль. – 2019. – № 3. – C. 62-65.

17. В.П. Марценюк, А.С. Сверстюк, , О.М. Кучвара, Н.В. Козодій, Г.П. Шмигер. Застосування пакету R для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах. стаття (фах.) Вісник Хмельницького національного університету. –Хмельницький. – 2019. — №6. — С.84-93.

18. Iaroslav Lytvynenko, Andrii Horkunenko, Oleksandra Kuchvara. Methods of Processing Cyclic Signals in Automated Cardiodiagnostic Complexes стаття (фах.) Processings of the 1st Internationale Workshop on Information-Communication Technologies Embedded Systems. – 2019. – № 2516 . – P.116-127. (Scopus )

19. Марценюк В.П.. Кучвара О.М. Програмне середовище підтримки прийняття рішень в системних епідеміологічних дослідженнях комп᾽ютерна програма. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54796 від 16.05.2014 р.

20. О.М. Кучвара, В.П.Марценюк Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень. Навч. посібн. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, / – К. МОЗ України, 2016.

21. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Кучвара О.М. Наукова монографія: Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. С.178.