Kravets Natalia Orestivna

В.П.Марценюк,Н.О. Кравець Медична інформатика. Методи системного аналізу. Навчальний посібник. Тернопіль. Укмедкнига 2002.-175 с.

2. Biophisics and medical informatics навч. nідручник [ для студ. вищ. навч. закл] / [Marceniyuk V.P, Diduch V.D., Vakulenko D.V , Kravets N.O., Koval’chuk o.Ya, Semenets A.V.].-Т.: Ukrmedkniga, 2005.-504с.

1. Патент на винахід 70461А. Україна МПК 7 В65В5/10. Пристрій для розподілу потоку виробів / Кравець Н.О., Рогатинський Р.М. - №2003098777; заявл. 26.09.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

2. Патент на винахід 70509 А. Україна МПК 7 В65В5/10. Пристрій для конвеєрного розподілу виробів / Кравець Н.О., Рогатинський Р.М. - №20031110395; заявл. 18.11.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

3. Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Кравець Н.О.Патент на корисну модель Реєстраційний номер №104133 від 12.01.2016 Спосіб побудови кореляційного портрету серцево-судинної системи на основі аналізу артеріальної осцилограми.

4. Грищук Л.А., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Окусок О.М. Патент на корисну модель Реєстраційний номер №130658 від 2.04.2018 Спосіб побудови кореляційного портрету біохімічного аналізу крові у хворих на туберкульоз.

1. Кравець Н.О. Інтернет-освіта / Н.О. Кравець // Медична освіта.- 2002.- №2.-С. 51–53.

2. В.П.Марценюк, Н.О.Кравець, О.Я.Ковальчук. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В.П.Марценюк, Н.О.Кравець, О.Я.Ковальчук. // Медична освіта.- 2003

3. Марценюк В.П., Кравець Н.О. Про досвід викладання курсу “Інформаційні технології в галузі”/ Марценюк В.П., Кравець Н.О. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. -Випуск XVI.- 2006

4. Марценюк В.П. Кравець Н.О.Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі ТДМУ ім..І.Я.Горбачевського./ Марценюк В.П., Н.Кравець // Вісник СНУ ім.. Володимира Даля.-2012.-№1.-С.45-48.

5. Кравець Н.О.Досвід викладання інформаційних технологій ва галузі на кафедрі медичної інформатики з фізикою / Н.О.Кравець // Медична освіта.-2012.-№ .- 3

6. Кравець Н.О., Климук Н.Я. Інтеграція діяльності спеціалізованих відділів як чинник зростання рейтингу вузу / Н.О., Кравець, Н.Я.Климук //Медична освіта.-2014.-№ 3.- С.-85-88

7. Кравець Н.О., Семенець А.В., Климук Н.Я. Застосування відкритого програмного комплексу ImageJв курсі вивчення медичної інформатики./ Н.О. Кравець, А.В. Семенець, Н.Я.Климук // Медична освіта.-2014.-№ 4.- С.-63-68

8. Сверстюк А.С., Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. Підхід до застосування сервісу WOLFRAMALFA для математичного моделювання в медицині і фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики./ Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Д.В. Вакуленко // Медична інформатика.-2015.-№ 1.- С.47-51

9. Кравець Н.О.,Сверстюк А.С. Впровадження Google-сервісів в навчальний процес як ефективна умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2015.-№2.-С.132-135

10. Кравець Н.О.,Семенець А.В.,Сверстюк А.С.Застосування відкритого програмного комплексу для обробки медичних зображень MeVisLab при вивченні курсу «Медична інформатика»/ Н.О.Кравець, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк // Медична інформатика.- 2015.-№.4. –С.66-73

11. Семенець А.В., Марценюк В.П., Кравець Н.О., Климук Н.Я, Сверстюк А.С., Кучвара О.М. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медична інформатика»/ Н.О.Кравець, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк // Медична освіта - 2016.-№.1. –С.93-100

12. Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/ А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара / /Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-178

13. Вакуленко Д.В., Добровольська А.М., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кравець Н.О./ Професійна мотивація майбутніх лікарів та їх ІТ-компетентність/ Monografia poconferencyjna. Science, Research, Development # 10, London 2018

14. ВакуленкоД.В., Семенець А.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Кучвара О.М., Кутакова О.В, Гевко О.В/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/ Д.В. Вакуленко, А.В.Семенець, Н.О. Кравець, Н.Я Климук, О.М.Кучвара / Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-177

15. Вакуленко Д.В., Добровольська Н.М., Кравець Н.О., Климук Н.Я./ Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України / Д.В. Вакуленко, Н.М.Добровольська, Н.О. Кравець, Н.Я. Климук, / Медична освіта - 2019.-№.3. –С.58-62